Tanacetum huronense var terrae-novae

Genus
Species
huronense
Cultivar
var terrae-novae
Feature image