Arisaema thunbergii var. urashima

Genus
Cultivar
var. urashima
Species
thunbergii