Aquilegia saximontana

Mon, 2013-04-08 14:11 -- nargs

Photographed on Pikes Peak, Co. Photo by Panayoti Kelaidis.